آزمایش بر روی مایع منی به منظور تشخیص علت نازایی در مردان مورد استفاده قرار می کیرد.

  • نونه باید ترجیحا در آزمایشگاه تهیه شود در غیر این صورت باید آن را در مدت کمتر از نیم تا یک ساعت به آزمایشگاه تحویل داد. در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع آوری آن را به مسئول پذیرش اعلام نمایید.
  • نمونه باید پس از ۳ تا ۵ روز پرهیز از نزدیکی یا انزلی تهیه شود و نمونه هایی که پیش از دو روز یا پس از هفت روز از آخرین نزدیکی جمع آوری می شود برای انجام ازمایش مناسب نیست.
  • وجود تب در خلال ۳ روز پیش از انجام آزمایش، نتیجه را تحت تأثیر قرار می دهد. بهترین نمونه منی نمونهای است که از طریق تحریک مصنوعی تهیه شده و در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار داده شده، جمع آوری می گردد.

نمونه جمع آوری شده توسط کاندوم برای آزمایش مناسب نیست.

  • باید دقت شود که تمام نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود زیر در غیر این صورت باعث به دست آمدن نتیجه غیرواقعی خواهد شد.
  • قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است، با در درست گرفتن ظرف، دمای آن را به حدود 3۷ درجه سانتیگراد (درجه حرارت بدن) برسانید.
  • از قرار دادن نمونه در حرارت های کمتر از ۳۷-۳۰ درجه و بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد خودداری نموده و سعی کنید. تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آن را در دمای نزدیک به حرارت بدن (۳۷ درجه سانتی گراد) نگهداری کنید.