دستورالعمل جمع آوری ادار 24 ساعته

نمونه ادرار ۲۴ ساعته برای تشخیص بسیاری از بیماری ها مخصوصا بیماری های کلیوی مورد استفاده قرار میگیرد. نمونه باید دقیقاً طی ۲۴ ساعت جمع آوری شود. به همین منظور گالن هایی از سوی ازمایشگاه در اختیار شما قرار می گیرد که برخی از انها حاوی مواد نگهدارنده ی مایع یا جامد است. نکته مهم این است که شما نباید تحت هیچ شرایطی این مواد را خالی کرده یا آنها را بو کنید.

برای جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته هیچگاه از ظروفی غیر از ظرفهایی که ازمایشگاه در اختیار شما قرار می دهد استفاده نکنید.

ضمناً رعایت موارد ذیل ضروری است:

  • در ابتدای جمع آوری نمونه، دفع ادرار را انجام داده و آن را دور بریزید. زمان را دقیقاً یادداشت کنید (مثلا ساعت ۷ صبح).
  • به مدت یک شبانه روز (۲۴ ساعت) یعنی تا ساعت ۷ صبح فردا تمامی نوبت های دفع ادرار را در ظرف مخصوصی جمع آوری کنید

  • ش در طول جمع آوری ادرار باید ظرف جمع آوری را دور از دسترس کودکان و در جای خنک (ترجیحا در بخچال) نگهداری شده و بالافاصله پس از اتمام کار به آزمایشگاه تحویل داده شود.

      آخرین نوبت دفع ادرار باید راس همان ساعتی که جمع آوری ادرار شروع شده بود،  انجام و نمونه در ظرف مخصوص جمع آوری نمونه ریخته شود.

      در صورت امکان ادرار را مستقیما داخل گالن نریزید و از ظرفهای استریل ادرار جهت این کار استفاده نمایید.