بیوشیمی و الکتروفورز

این بخش از آزمایشگاه محل سنجش ترکیبات شیمیایی خون و ادرار می باشد. ازمایش های قند، چربی خون و متابولیت های بدن مانند گلوکز، اوره، کراتین، اهن، منیزیوم، روی، کلسیم، فسفر و … در این بخش توسط دستگاه های پیشرفته با دقت بالا انجام می گردد.

یکی از پانل های خون در بخش بیوشیمی برای اندازه گیری سدیم، پتاسیم، کلرید، بی کربنات، نیتروژن اوره خون (BUN)، منیز بام، کراتینین ، گلوکز و گاهی نیز کلسیم بکار میرود. آزمایش های مربوط به کلسترول در دو گروه ال. دی، ال و اچ. دی. ال و نیز تری گلیسرید تعریف می گردند. برخی آنالیزها مانند اندازه گیری گلوکز و یا پروفایل لیپیدها در بخش بیوشیمی، در فرد ناشتا انجام شده و پیش از خون گیری فرد بین ۸ تا ۱۲ ساعت پیش از آن نباید چیزی خورده و با نوشیده باشد.

در این بخش مختصری از شرایط مربوط به آماده سازی بیمار قبل از نمونه گیری را توضیح می دهیم

(FBS)الف – آزمایش هایی که انجام آنها الزاما نیاز به ناشتا بودن بیمار دارد مانند قند خون

  چربی خون (LDL- HDL- Chol- Tg)، آهن خون (Fe)، اسید اوریک (UA)

ب- آزمایش هایی که بیمار باید ترجیحا ناشتا باشد، مانند کلسیم

(ca)، فسفر (ph)  آمیلا

ج- آزمایش هایی که انجام آنها نیاز به ناشتا و زمان بندی خاص دارد مانند آهن خون

تست های قابل انجام در این بخش عبارتند از