سیتولوژی ادرار

شرایطی که رعایت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمایش با دقت و صحت بالا می شود:

  1. دومین ادرار صبحگاهی بهترین نمونه جهت جمع آوری است.
  2. برای نمونه گیری سه نوبته در سه روز متوالی اقدام شود زیرا بیشترین امکان تشخیص را دارد.
  3. قبل از نمونه گیری مصرف مایعات به میزان کافی توصیه شده است ( تا ۳ ساعت قبل از نمونه گیری ۶ لیوان آب بنوشید.)