جمع آوری نمونه خلط

 شرایطی که رعایت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمایش با دقت بالا میشود:

  1.  ظرف مخصوص جمع آوری نمونه را از آزمایشگاه دریافت نمایید.
  2. نمونه صبحگاهی بهتر است .
  3.  قبل از گرفتن نمونه دهان را با آب معمولی شستشو نمایید.
  4.  در با ظرف را باز کرده نفسی عمیقی را از راه بینی کشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس کنید و با سرفه عمیق خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخلیه نمایید. سعی شود آب دهان نباشد. (آب دهان شفاف و رقیق است ولی خلط چسبندگی دارد.)
  5.  چنانچه نمونه گیری در منزل انجام شود، نمونه را پس از جمع آوری در یخچال قرار گیرد و در کمتر از یک ساعت به آزمایشگاه برسانید.
  6. در مورد نمونه های چند نوبته هر روز بک نوبت انجام شود و پس از جمع آوری در یخچال قرار گیرد و هر نمونه در کمتر از یک ساعت به آزمایشگاه برسد.