آزمایش مایع منی بعد از بستن لوله ها در مردان(وازکتومی)

انجام آزمایش منی در این افراد مانند آزمایش معمولی منی است با این تفاوت که:

  • این آزمایش باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود.
  • در طی ۲۴ ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع شود.

نمونه مایع منی که از زمان جمع آوری آن بیشتر از نیم تا یک ساعت گذشته باشد، فاقد ارزش تشخیصی است.

  • در صورتی که نمونه در خارج آزمایشگاه تهیه شده است، باید هر چه سریعتر به آزمایشگاه منتقل شود.