هورمون شناسی

با توجه به تاثیر فراوان ترشح هورمون ها در عملکرد سیستم بدن، اندازه گیری میزان هر کدام از هورمون های درون و برون و گزارش آنها در نتیجه گیری و درمان بیمار توسط پزشک نقش بسزایی را ایفا می کند.

از جمله این هورمون ها می توان به تیروئید ، هورمون های جنسی زنانه و مردانه ، پروستات و انواع ویتامین ها اشاره کرد.

  تست های شاخص تشخیص سرطان ها (تومورها…) نیز شامل این بخش می گردد.

رعایت زمان خونگیری در این بخش برای برخی تست ها مانند پرولاکتین حائز اهمیت می باشد که با توجه به افت میزان آن در زمان استراحت شخص جهت خونگیری بایستی حداقل 2 ساعت از زمان بیدار شدنش از خواب را سپری کرده باشد.