هماتولوژی

این بخش به مطالعه، درمان و تشخیص سلول های خونی و بیماری های مربوط به آنها می پردازد. با توجه به اهمیت شمارش سلولی جهت دستیابی به تشخیص صحیح و اقدام جهت درمان، استفاده از دستگاه های پیشرفته و تکنیک های مناسب امری ضروری است.

لذا بخش هماتولوژی آزمایشگاه دکتر صالحی با استفاده از دستگاههای مجهز و پیشرفته و کادر مجرب در حال ارائه خدمات به بیماران و پزشکان محترم می باشد.

رشته هماتولوژی به مطالعه سلول های خونی، واحدهای بنیادین ساختار، کارکرد، انعقاد خون و فرایند خون سازی می پردازد. این علم تعداد و ساختمان و محل سلول های خونی را در مغز استخوان، ساختارهای شیمیایی پلاسما و محل پلاکتها و پروتئین هایی که در سیستم انعقادی اقامت دارند را بررسی می کند. خون شناسی، رشته های مختلف پزشکی و علوم پایه از جمله ایمنی شناسی، ژنتیک و پزشکی ارتباط نزدیک دارد.

در این بخش تست های مختلف از قبیل شمارش کامل سلول های خون CBC ، سرعت رسوب گلبول های قرمزESR ، برسی میکروسکوپی گسترش خون غلیظ، وGGPD یا فاویسم انجام می پذیرد.

   Hb-electmphoresis  انداز گیری هموگلوبین آ2 جهت بررسی کم خونی تالاسمی مینور و ماژور و تست

نیز در این بخش حائز اهمیت می باشد.