میکروب شناسی وسرولوژی

میکروبیولوژی پزشکی شاخه ای از میکروبیولوژی و پزشکی است که به مطالعه میکرو ارگانیسم هایی که در پزشکی اهمیت دارند و قادر به ایجاد بیماری های عفونی در انسان هستند، می پردازد.

عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی، بررسی وضعیت عفونی یا غیر عفونی بردن نمونه های ارسالی (یا درخواستی) به آزمایشگاه مانند ادرار، مدفوع، مایع مغزی- نخاعی (CSF)، اسپرم و انجام کشت میکروبی از بعضی اندام های بدنی مانند بینی، گلو، چشم، گوش و …. می باشد. هدف از انجام هر کدام از کشت های فوق شناسایی میکروارگانیسم مهاجم و بیماری هایی که باعث اختلال در سیستم دفاعی بدن شخص شده است.

پس از انجام کشت در صورت مثبت بودن آن با استفاده از دیسک های آنتی بیوگرام نوع آنتی بیوتیک مناسب جهت حذف عامل مهاجم از بدن به پزشک گزارش در نهایت با تشخیص ایشان جهت درمان اقدام می گردد.

رعایت اصول اولیه گرفتن هر کدام از نمونه ها و ارسال آنها به آزمایشگاه از الزامات اصل و در نتیجه جواب مناسب برای پزشک و بیمار خواهد بود.

سرولوژی

سرم شناسی یا سرولوژی (Serology) شاخه ای از علوم زیستی است که به بررسی سرم خون و سایر مایعات بدن می پردازد. بهترین وسیله تشخیص یک بیماری عفونی، جداکردن میکروب از بیمار و مشخص کردن آن است . ولی در اغلب موارد این امر به دلایل مختلف با مشکل مواجه خواهد شد که بهترین کار در این موارد جستجوی آنتی بادی اختصاصی ضد میکروب در سرم بیمار است

اهمیت آزمایش های سرولوژی

اهمیت آزمایشهای سرولوژی بیشتر در تغییراتی است که در عیار یا تیتر آنتی بادی در طول مدت بیماری صورت می گیرد. بنابراین پزشک می تواند از روی این تغییرات درمان بیماری را تحت کنترل داشته باشد. آزمایشهای سرولوژی باید حداقل در دو نوبت به فاصله ۱ تا ۲ هفته انجام گیرد و تیتر آنتی بادی بیمار را اندازه گیری و مقایسه نماید. این کار در مواردی الزامی است که نتیجه آزمایش مشکوک باشد و یا اینکه با وضیعت بالینی بیمار مطابقت نداشته باشد.

آزمایشهای مربوط به بخش سرولوژی

 • Anti-Streptolysin O Titer (ASO)
 • C-Reactive Protein (CRP)
 • RA Factor – RF Latex (Latex)
 • Wright Agglutination test (Wright)
 • Widal Agglutination (Widal)
 • VDRL
 • Fluid for RF (Fluid RF)
 • Coombs Wright (C.Wright)
 • 2 Merocoptoethanol reduction (2 ME)
 • C-Reactive Protein (quant)(CRP)
 • RF (quant)
 • Mono Test
 • RPR
 • Casoni Test (Casoni)
 • Cold Agglutination Test (Cold agg.)
 • Tuberculin Skin Test (TB test)
 • Epstein Barr Virus IgM (EBV(IgM))
 • Brucella IgG (Brucella / Ig)
 • D-Dimer (D-dimer)

عوامل موثر در تفسیر آزمایشی های سرولوژی

 • سن و سابقه بیمار

 • نقص سیستم ایمنی فرد

 • وضیعت جغرافیای محیط

 • شغل بیمار

 • قرابت یا تشابه آنتی ژنی

 • زمان و اکسیناسیون

 • مرحله بیماری

 • مصرف داروها