ایمونولوژی

 ایمنی شناسی یا ایمونولوژی یکی از شاخه های زیست پزشکی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری زا می پردازد. این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماری های خودایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضاء می پردازد.

از دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه ایمونولوژی می توان به دستگاه نفلومتری و الایزاپرسسور اشاره نمود ، در آزمایشگاه دکتر صالحی از این دستگاه ها در کنار کادری مجرب استفاده می گردد.

از راههایی که توسط این علم می توان بیماری را شناسایی و درمان کرد می توان به واکسیناسیون مداوای سرطان به کمک آنتی بادی ها و داروها اشاره کرد.